Algemene Voorwaarden Serverbird B.V.

1. Definities

1.1 Serverbird danwel Serverbird.nl: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Serverbird B.V. handelend onder de naam “Serverbird” statutair
gevestigd te Den Haag.

1.2. Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer : de natuurlijke of rechtspersoon met wie de
overeenkomst tot levering van producten en diensten van Serverbird wordt gesloten.

1.3. Producten en diensten van Serverbird: de door Serverbird te exploiteren
producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie
elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen
gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie,
plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een
website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail
bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Serverbird. Elektronisch
geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

1.5. Site, De site: http://www.Serverbird.nl/

2. Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met Serverbird.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Serverbird niet
bindend en niet van toepassing.

2.3. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van
de Algemene Voorwaarden.

2.4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze
algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de
afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.

2.5. Serverbird is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan
in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een
schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van
Serverbird. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te
accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de
overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden
van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de
wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Serverbird gedaan zijn vrijblijvend,
exclusief BTW en per jaar. Tenzij anders aangegeven.

3.2. Serverbird heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben,
tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te
rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op
de door de afnemer verstrekte gegevens.

3.3. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een
bepaalde domeinnaamextensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de
betreffende domeinnaam danwel extensie uitgeeft dient de afnemer aan deze voorwaarden
te voldoen, bij gebreke waarvan Serverbird het recht heeft de toegekende
domeinnaamregistratie van afnemer ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure
op te schorten.

3.4. Een consument heeft het recht zonder opgaaf van redenen af te zien van een dienst
van Serverbird binnen een periode van tenminste zeven werkdagen, ingaande de dag van
het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot die dienst. Niet bij verlenging van
contracten. Domeinnaam registraties hiervan tevens uitgesloten. Reeds vooruitbetaalde
bedragen worden binnen 30 dagen geretourneerd.

4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
het offerte- of contractformulier en/of bestelformulier is, ingevuld door opdrachtgever,
ontvangen en geaccepteerd door Serverbird.

5. Duur en beëindiging

5.1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle producten
en/of diensten van Serverbird aangegaan voor de duur van 12 maanden, de looptijd is
tevens op de factuur aangegeven. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging
voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of
Serverbird zoals omschreven in artikel 5(2).

5.2. Opzegging van de overeenkomst voor een volgende periode door opdrachtgever dient
minimaal één (1) kalendermaand voor het einde van de reeds lopende termijn te
geschieden. Een lopende termijn kan niet worden opgezegd. Opzegging door afnemer dient
schriftelijk te geschieden per post of per fax, waarbij als opzegdatum geldt de datum van
de poststempel. Opzeggingen per e-mail kunnen niet worden verwerkt. De opzegging is
altijd ondertekend door de klant.

5.3. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is Serverbird niet
verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren, tenzij de overeenkomst door Klant
wordt beëindigd op grond van artikel 3(4).

5.4. Serverbird heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail
te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal één (1) kalendermaand in acht dient te worden genomen.

5.5. Een verhuizing van een domein door de afnemer naar een andere provider is geen
opzegging van de overeenkomst.

5.6. Na ontvangst van de opzegging stuurt Serverbird een bevestiging van opzegging,
zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort.
De bevestiging wordt gestuurd aan het e-mail adres van het administratieve contact zoals
dat bekend is onze klantenadministratie.

5.7. Serverbird heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens
Serverbird niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.8. Serverbird houdt zich het recht voort domeinen niet langer in stand te houden na
overschrijding van de betalingstermijn met zes maanden.

5.9. Serverbird heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van
faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of
anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft
alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5.10. Serverbird heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder
rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
1. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door Serverbird
2. pornografische afbeeldingen worden verspreid
3. Nederlandse wetgeving wordt overtreden
4. internationale wetgeving wordt overtreden

6. Downgrade product

6.1. Producten kunnen door opdrachtgever worden omgezet in andere producten, wanneer
het gaat om een omzetting naar een goedkoper product spreken wij van een downgrade.
Het lagere tarief geldt dan voor de volgende factuur periode. Een downgrade van een
overeenkomst door de Afnemer dient minimaal één (1) kalendermaand voor het einde van de
overeengekomen termijn voor het lopende contract te geschieden. Een downgrade door
afnemer dient schriftelijk te geschieden per post of per fax. Downgrades per e-mail kunnen
niet worden verwerkt.

7. Verplichtingen van Serverbird

7.1. Serverbird spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen
van de in de overeenkomst bepaalde Serverbird dienst(en); het tot stand brengen en in
stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen
worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

7.2. Serverbird kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet
garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Serverbird
diensten.

7.3. Serverbird onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van
klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Serverbird hiertoe krachtens de
wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt
vermoed te handelen, in strijd met artikel 8.1 tot en met 8.2 van deze algemene
voorwaarden.

7.4. Serverbird is terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. Serverbird
verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van haar mailbestand en
stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden. Klanten ontvangen
wel de (gratis) Serverbird Nieuwsbrief, met service mededelingen en nieuws over de
dienstverlening en producten van Serverbird. Als u deze nieuwsbrief niet (meer) wenst te
ontvangen kun u een verzoek sturen per e-mail aan.

8. Beheer van het systeem

8.1. Serverbird is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk)
buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor
het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Serverbird te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Serverbird ontstaat.

8.2. Serverbird is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in
procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op
schadevergoeding van de klant jegens Serverbird ontstaat. Serverbird zal in een dergelijk
geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

9. Verplichtingen van de klant

9.1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en
zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Serverbird zo spoedig
mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is
verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contact
gegevens, in de administratie van Serverbird.

9.2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en
schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s
-al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat zulks Serverbird, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade
toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan
de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd
geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s
op te starten indien er een directe, door Serverbird toegestane verbinding met het systeem
bestaat.

9.3. Het gebruik van webcams of soortgelijke software, die met een zeer kleine interval
afbeeldingen blijven uploaden, is niet toegestaan. Met een interval van tenminste vijf (5)
minuten kan dergelijke software wel worden gebruikt.

9.4. Het hoger dan 30% belasten van de processoren van de server, voor een periode die
langer is dan 20 seconden, is niet toegestaan. Neem om de mogelijkheden te bespreken
contact op met Serverbird, als u software heeft die deze waarden overschrijdt.

9.5. De interval waarmee e-mail wordt uitgelezen dient tenminste vijf minuten te bedragen.

9.6. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor
handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de
netiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer,
maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het
ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of
het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht
met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt
verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Serverbird; het
inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd
met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van
kinderpornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of
computersystemen op het internet.

9.7. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de
overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik
te geven, tenzij Serverbird B.V. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft
gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde
een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel
verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

9.8. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie,
randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

9.9. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de
overeenkomst. De klant is er voor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt
overschreden. Bij ruime overschrijding is Serverbird bevoegd, ten behoeve van een goed
functioneren van de Serverbird diensten informatie te verwijderen.

9.10. De klant geeft bij deze toestemming aan Serverbird zijn of haar persoonsgegevens
op te nemen in de persoonsregistratie van Serverbird welke benodigd is voor haar
administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als
verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Serverbird en wordt niet aan derden
verstrekt, tenzij Serverbird hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak
verplicht is.

10. Levering en leveringstijd

10.1. Levering van de hosting account en domeinnaam geschieden zo spoedig mogelijk na
schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en door Serverbird benodigde
documenten en/of promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

10.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk
worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Serverbird zal de termijn
worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de
levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

10.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met
een doorlooptijd van enkele weken.

11. Overmacht

11.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen
daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten
komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan
Serverbird niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn
onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet,
storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

11.2. Serverbird is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien
nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden
ontbonden.

12. Data/emailverkeer

12.1. Het dataverkeer/emailverkeer wordt door ons vastgesteld middels de methode die
gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door Serverbird zoals
beschreven op onze website (bijvoorbeeld software van de bedrijven SWsoft, Plesk of
Ensim). Bij dedicated servers middels de meting vanaf de aangesloten switch port,
verkregen middels SNMP.

12.2. Het data/emailverkeer is per pakket, of dedicated server, omschreven in gigabytes per
maand. Indien een website uitzonderlijk verbruik vertoond zal deze worden verwijderd c.q.
een toeslag krijgen over het extreme gebruik. Wij brengen cliënt op de hoogte bij
overschrijding van de limiet en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen over dit
extra gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met Serverbird, indien
de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot
uiterlijk 12.00 uur na de schriftelijke mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de
onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van
Serverbird. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan worden de standaard tarieven voor
dataverkeer onverkort toegepast. De tarieven zijn te vinden op
http://datatarieven.Serverbird.nl. Serverbird behoud tevens het recht zonder verdere
melding de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige
aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

13. Diskgebruik

13.1. Het diskgebruik wordt door ons vastgesteld middels de methode die gehanteerd wordt
in de software pakketten die gebruikt worden door Serverbird B.V. zoals beschreven op
onze website( bijvoorbeeld software van de bedrijven SWsoft, Plesk of Ensim ).

13.2. Onze hosting producten kennen duidelijk omschreven limieten met betrekking tot de
hoeveelheid diskruimte die cliënt ter beschikking staat. Wanneer de toegewezen diskruimte
wordt overschreden wordt cliënt daar automatisch van op de hoogte gesteld, middels een
e-mail. Deze mail wordt dagelijks verstuurd zolang de overschrijding voortduurt. Wanneer
deze overschrijding naar onze mening te lang voortduurt stellen wij cliënt daar schriftelijk
van op de hoogte, deze krijgt dan de keuze of meer diskruimte aan te schaffen of zijn/haar
gebruik terug te brengen. Wanneer wij na zeven dagen geen antwoord van cliënt op ons
schrijven hebben ontvangen behouden wij ons het recht voor het pakket op te waarderen
naar het benodigde volume zodat er niet meer sprake is van overschrijding van de
diskgebruik limiet. Wanneer op enig tijdstip na onze schrijven wederom de diskgebruik limiet
wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor het pakket wederom op te waarderen.
Serverbird behoud tevens het recht zonder verdere melding de onderhavige website te
verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op
schadevergoeding in welke vorm dan ook.

14. Prijzen

14.1. Alle op de site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW,
tenzij anders is vermeld.

14.2. Serverbird heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien
van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of
nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een
mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van Serverbird. Indien de afnemer
wijzigingen van de prijs niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van
inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per
de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van
inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben
aanvaard.

14.3. Indexatie: Serverbird houdt zich het recht voor, zonder aankondiging vooraf, alle
prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5
procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs
index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de
prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding
van de door ons toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De
indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

15. Betalingsvoorwaarden

15.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst
tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de
feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Serverbird.

15.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en
eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is
voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien
verschuldigd.

15.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de
overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen doorgaans
per kwartaal vooraf te worden voldaan, per automatische incasso of factuur, zo niet
behoudt Serverbird het recht de prestatie van haar kant (tijdelijk) stil te leggen.

15.4. Serverbird stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die
samenhangen met de overeenkomst.

15.5. Klant kan Serverbird machtigen de door klant verschuldigde vergoedingen via
automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening. Indien de
automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan klant meegedeeld en wordt daarbij
een nadere termijn van betaling vastgesteld.

15.6. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever
medegedeeld en wordt daarbij minimaal één nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook
binnen die termijn niet betaald, dan verstuurd Serverbird een ingebrekestelling en is
opdrachtgever in verzuim. Bij de ingebrekestelling worden ook de tarieven genoemd voor
buitengerechtelijke incasso. Niet eerder dan twee weken na de ingebrekestelling wordt
de buitengerechtelijke incasso procedure opgestart. Voor de buitengerechtelijke incasso
gelden de volgende tarieven:

Tabel incassokosten
Hoofdsom                                                          Percentage ten hoogste Vergoeding incassokosten
Over de eerste € 2.500,-                               15% Minimum € 40,-
Over de volgende € 2.500,-                         10%
Over de volgende € 5.000,-                         5%
Over de volgende € 190.000,-                    1%
Over het meerdere 0,5%                              Maximum € 6.775,-

15.7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn,
kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de
Serverbird kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Serverbird een
onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

15.8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden
geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Serverbird een vertragingsrente in
rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment
dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening
en risico van klant.

15.9. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Serverbird het
teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan
opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag
van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

16. Aansprakelijkheid

16.1. Serverbird is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, waar Serverbird weinig of geen invloed op kan uitoefenen.
Serverbird kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke
schade dan ook voortkomend uit de relatie met Serverbird of het verbreken ervan
ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Serverbird.

16.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is
Serverbird slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen
vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid
van Serverbird bijvoorbeeld voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

16.3. Opdrachtgever vrijwaart Serverbird voor alle aanspraken op schadevergoeding die
derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het
onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde
producten en diensten van Serverbird.

16.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het
gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met
het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is.
Serverbird kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook
veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Serverbird
is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden
opgeslagen.

16.5. Serverbird is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door
opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

16.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Serverbird mocht lijden ten
gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

16.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk
mede te delen aan Serverbird. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever
aansprakelijk voor eventuele schade die Serverbird als gevolg daarvan lijdt.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een
overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de wederpartij.

17.2. Wanneer domeinnamen door Serverbird op naam van Serverbird voor
opdrachtgever worden geregistreerd wordt er medewerking verleend aan opdrachten van
cliënt met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnamen. Bij
alle geschillen in of buiten rechte wordt opdrachtgever die gebruik maakt van een dergelijke
domeinnaam de kans geboden de domeinnaam op eigen titel over te nemen. Wanneer
opdrachtgever hier binnen 24 uur geen gehoor aan geeft wordt de registratie van de
domeinnaam door ons ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt
op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

18. Buitengebruikstelling

18.1. Serverbird heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te
stellen en/of het gebruik ervan te beperken/opzeggen indien opdrachtgever ter zake van de
overeenkomst of andere overeenkomsten met Serverbird een verplichting jegens
Serverbird niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
Serverbird zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid
niet van Serverbird kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde
bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

18.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door
Serverbird gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld
bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 50 excl.BTW.

19. Wijziging van de voorwaarden

19.1. Serverbird B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.

19.2. Serverbird is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan
in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een
schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s of nieuwsbrief van
Serverbird. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te
accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de
overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden
van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de
wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

19.3. Wijzingen worden gepubliceerd op de site of verzonden per e-mail of in onze
elektronische nieuwsbrief.

20. Geschillenregeling en toepasselijk recht

20.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden
ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van kracht blijven en zullen Serverbird B.V. en opdrachtgever in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan
wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

20.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.3. In het geval van een geschil tussen klant en Serverbird dient de klant eerst contact
op te nemen met Serverbird, door per post fax of iedere andere vorm van communicatie
zijn klacht uiteen te zetten. Serverbird zal binnen 30 dagen de klacht afhandelen. Indien in
deze periode geen oplossing is gevonden wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld, met
een indicatie van de vertragingsduur.